Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ogłasza otwarty nabór na stanowisko psychoterapeuty w projekcie Razem Przeciw Wykluczeniu.

Stanowisko pracy:

Psychoterapeuta w projekcie pn. „ Razem Przeciw Wykluczeniu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Zakres pracy:

udzielanie pomocy psychoterapeutycznej uczestnikom projektu.

Miejsce wykonywania pracy:

na terenie powiatu zielonogórskiego, żarskiego, sulęcińskiego i krośnieńskiego.

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe o kierunku psychologia, pedagogika,
2. udokumentowane doświadczenie w psychoterapii i poradnictwie rodzinnym,
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. nieposzlakowana opinia,
5. umiejętności organizacyjne,
6. komunikatywność i otwartość,
7. duża samodzielność, kreatywność i wysokie umiejętności interpersonalne,
8. odporność na sytuacje stresowe..

Wymagania dodatkowe:

 • ukończony lub w trakcie kurs psychoterapii posiadający akredytację Sekcji Naukowej
 • Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;
 • ukończony kurs psychoterapii uzależnień;
 • mile widziane doświadczenie w sektorze pozarządowym;
 • umiejętność współpracy zespołowej;
 • umiejętność prowadzenia zajęć grupowych;

Zakres obowiązków psychologa:
Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 • Realizowanie wsparcia psychoterapeutycznego dla uczestników projektu zgodnie z określoną diagnozą.
 • Stały monitoring potrzeb uczestników projektu oraz identyfikacja ich problemów.
 • Prowadzenie monitoringu i ewaluacji udzielanego wsparcia.
 • Udzielanie pomocy psychoterapeutycznej indywidualnej.
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z realizacji projektu.
 • Współpraca z członkami zespołu projektowego.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys -CV,
 • podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, 65-775 Zielona Góra, pok. 111 lub pocztą na adres Biura Projektu ZLOP zdopiskiem: “Dotyczy naboru na stanowisko psychoterapeuta – RPW”, lub na adres email: zlop.biuro@gmail.com w terminie do 27 lipca 2018 roku do godz. 13:00 /decyduje datawpływu/. Oferty, które wpłyną do Biura Projektu ZLOP po wyżej określonym terminie nie będąrozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej ZwiązkuLubuskich Organizacji Pozarządowych.

Inne informacje:
List motywacyjny, szczegółowe CV(z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej),powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowychzawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawąz dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.).

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close