Nabór wniosków w Programie Współpracy Interreg Brandenburgia – Polska 2021-2027

III nabór wniosków na duże projekty trwa od 24 maja do 15 września 2024 roku.

Nabór obejmuje następujące priorytety i cele szczegółowe (z alokacjami):

Priorytet 1: Innowacyjne pogranicze – transfer wiedzy i technologii na rzecz innowacyjnych rozwiązań

Cel szczegółowy 1.1: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii: 1.980.561 EUR.

Priorytet 2: Odporne i zrównoważone pogranicze – zmiany klimatu różnorodność biologiczna

Cel szczegółowy 2.4: Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego3.300.934,80 EUR.

Cel szczegółowy 2.7: Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia: 2.475.700,80 EUR.

Priorytet 3: Atrakcyjne pogranicze – edukacja, kultura i turystyka

Cel szczegółowy 4.2: Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online: 2.475.758,75 EUR.

Cel szczegółowy 4.6: Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych: 7.427.033,70 EUR.

Priorytet 4: Pogranicze dialogu – współpraca mieszkańców i instytucji

Cel szczegółowy 6.1: Zwiększanie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium i zainteresowanych stron: 1.650.467,20 EUR.

 

Wartość dofinansowania projektu z UE wynosi 80%.

Szczegółowe informacje na stronie programu:

https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/skladanie-wniosku/2-call/

W czerwcu Wspólny Sekretariat organizuje szkolenia dla beneficjentów w poszczególnych celach szczegółowych.

 

Wciąż nie ogłoszono oficjalnych naborów na małe projekty euroregionalne (do 50 tys. EUR). Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr w dniu 30 kwietnia ogłosił nabór wniosków na własne ryzyko w celu szczegółowym 4.6. „Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych”.

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close