Komunikat Zarządu ZLOP

 

Zarząd  Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze informuje organizacje członkowskie ZLOP ,  że na podstawie  § 15 ust. 2 lit. g. Statutu ZLOP oraz w związku z  Uchwałą nr 31/2020 Zarządu ZLOP  z dnia 23 czerwca 2020 r. zwołuje  Walne  Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych na dzień 11 lipca (sobota). godz. 12.oo (I termin), godz. 12.30 (II termin).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjno–Wyborczej.
 6. Sprawozdanie z działalności ZLOP w 2019 r.

– Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności ZLOP (organizacji pożytku publicznego) za rok 2019.

– z działalności ZLOP za okres kadencji 2015 – 2019

 1. Sprawozdanie finansowe za 2019 r(wprowadzenie do sprawozdania finansowego, informacja dodatkowa, bilans, rachunek wyników i strat).
 2.  Sprawozdanie z wykorzystania „Jednego procenta”  w 2019.
 3.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 4.  Dyskusja.
 5. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZLOP za 2019 r.
 6. Zmiany w Statucie ZLOP.
 7. Wybory:

– Prezesa ZLOP,

– członków Zarządu,

– członków Komisji Rewizyjnej.

 1. Przerwa
 2. Sprawozdanie Komisji Skrótacyjno-Wyborczej.
 3. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Kierunki działania ZLOP na lata 2020 – 2024
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały w sprawie zasad i wysokości opłacania składek członkowskich ZLOP.
 6. Wolne wnioski – sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.
 8. Wolne wnioski  – sprawy różne.
 9.  Zakończenie obrad.

Miejsce WZ: miejscowość DĄBIE, pow. krośnieński w Hali Sportowej, ul. Strażacka 4

Prosimy o potwierdzenie udziału przedstawiciela organizacji członkowskiej na załączonym druku w terminie do 7 lipca br. Skan upoważnienie przesłać na adres zlop.biuro@gmail.com. Natomiast przed Walnym Zebraniem ZLOP należy przekazać do sekretariatu WZ oryginał upoważnienia.

https://zlop.org.pl/wp-content/uploads/upoważnienie-na-WZ-1.docx

Przypomnienie: Zgodnie  z § 4 ust.9 Statutu ZLOP – członkostwo członka zwyczajnego, który nie opłacił składki członkowskiej przez okres trzech lat ulega zawieszeniu.

 

Prezes ZLOP

Romuald Malinowski

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close