Zielona Góra, 22.10.2018r.

Zamawiający:                                                                                                                      

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

Zacisze 17

65-775 Zielona Góra

NIP: 9291705358

tel. 684527271

e-mail: zlop.biuro@gmail.com

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„Zakup odzieży ochronnej – roboczej i obuwia”

 

W związku z realizacją projektu pn. „Razem przeciw wykluczeniu”, nr umowy RPLB.07.03.00-08-0010/17-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji zrealizowane przez inne podmioty, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup odzieży ochronnej – roboczej i obuwia dla 60 os.

 

 1. Potrzeby zamawiającego:
 2. Odzież ochronna robocza do realizacji zajęć z modułu PROFESJONALNE SPRZĄTANIE – POKOJÓWKA – 20 kpl.
 3. Odzież ochronna robocza do realizacji zajęć z modułu ELEKTRYK – 20 kpl.
 4. Odzież ochronna robocza do realizacji zajęć z modułu PRACE PORZĄDKOWE Z UTRZYMANIEM TERENÓW ZIELONYCH – 20 kpl.

 

Opis zamówienia: KOD CPV: 18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Złożenie oferty wariantowej nie jest możliwe.

Wykonawca zobowiązuje się, dostarczyć przedmiot zamówienia do biura siedziby Zamawiającego po ustaleniu rozmiaru, odzieży ochronnej – roboczej i obuwia zgodnie z przedstawioną tabelą miar, dotyczącą oferowanych produktów.

 

Zamówienie winno być wykonane w ciągu 14 dni od daty podpisanie umowy.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, w języku polskim.

Dopuszcza się możliwość negocjacji cen podanych w ofercie przez wykonawcę.

 

III. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

– przewidywany termin realizacji –  grudzień 2018r.

– o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

– o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;

– uwzględniając aspekt społeczny premiowani będą Wykonawcy, zaliczani do grupy „Podmiotów ekonomii społecznej”- przedsiębiorstwa społeczne.

 

 1. Kryteria oceny:

jako kryterium wyboru oferenta przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:

 

Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów za kryterium
A. Cena przedmiotu zamówienia [KC] 80% 80 punktów
B. Klauzule społeczne [KS] 20% 20 punktów
Suma 100% 100 punktów

 

 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Punkty za kryterium „Cena przedmiotu zamówienia” zostaną obliczone według wzoru:

 

Łączna wartość oferty najtańszej

——————————————-        x 80 pkt = liczba punktów w danym kryterium

Łączna wartość oferty badanej

 

 1. Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” zostaną przyznane w następujący sposób:

– oferta, która będzie spełniała kryterium otrzyma 20 pkt.,

– oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0 pkt.

 

Liczby punktów otrzymane za kryterium cen oraz klauzule społeczne, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.

Zamawiający zastrzega sobie, że terminy realizacji zamówienia określone w pkt. III mogą ulec zmianie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie o zmianach terminów do 3 dni przed planowanym terminem realizacji, Wykonawca akceptuje ten fakt i zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w nowo określonym terminie.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania bez podania jego przyczyny.

 

 1. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 06.11.2018r., godziny 12:00.

 

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście, w formie pisemnej na Formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta dot. projektu pn. Razem przeciw wykluczeniu – posiłki” w siedzibie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych,
ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra, pok. 2.

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Bartosz Buda

tel.: 570 217 017

 

W załączeniu:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
 4. Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych.

POBIERZ

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close