Komunikat Zarządu ZLOP

Zarząd Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze informuje organizacje członkowskie ZLOP , że na podstawie
§ 12 ust. 2 Statutu ZLOP oraz w związku z Uchwałą nr. 5/2019 Zarządu ZLOP z dnia 2 lutego 2019r. zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych na dzień 25 czerwca (wtorek). godz. 15.00 (I termin),
godz. 15.30 (II termin).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawozdanie z działalności ZLOP w 2018 r.
 7. Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
 8. Sprawozdanie z wykorzystania „Jednego procenta” za 2018 r. – wpływy w 2017 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja.
 11. Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 12. Przerwa.
 13. Kierunki działania ZLOP – program na 2019 r.
 14. Preliminarz finansowy na 2019 r.
 15. Zmiany w składzie Zarządu ZLOP – uzupełnienie Zarządu do 5 osób (wybór nowego członka Zarządu).
 16. Podjęcie Uchwał.
 17. Wolne wnioski – sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

Miejsce WZ: siedziba ZLOP, Zielona Góra ul. Zacisze 17, sala nr 8

Prosimy o potwierdzenie udziału przedstawiciela organizacji członkowskiej na załączonym druku w terminie do 19 czerwca br.
Skan upoważnienie przesłać na adres zlop.biuro@gmail.com. Natomiast przed Walnym Zebraniem ZLOP należy przekazać do sekretariatu WZ oryginał upoważnienia.

Przypomnienie: Zgodnie z § 4 ust.9 Statutu ZLOP – członkostwo członka zwyczajnego, który nie opłacił składki członkowskiej przez okres trzech lat ulega zawieszeniu.

Prezes ZLOP

Romuald Malinowski

Upoważnienie na WZ – załącznik

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close