ZGŁOSZENIE KANDYDATA/KANDYDATKI DO ZARZĄDU ZLOP
Data dodania: Czerwiec 13, 2019r.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA/KANDYDATKI DO ZARZĄDU ZLOP

Tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych odbędzie się 25 czerwca 2019r. w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17, początek o godz. 15.00 (I termin) godz. 15.30 (II termin).
W projekcie porządku obrad przewidujemy wybory uzupełniające do Zarządu ZLOP. W związku z powyższym Zarząd ZLOP proponuje następujący tryb wyłonienia kandydatów do Zarządu ZLOP:
1. Organizacje członkowskie ZLOP mogą zgłosić po jednym kandydacie podając następujące dane:
a) nazwa organizacji zgłaszającej kandydata,
b) imię i nazwisko kandydata, funkcja w organizacji zgłaszającej oraz nr tel. i adres poczty elektronicznej,
c) krótkie uzasadnienie kandydatury,
d) „oferta” kandydata – jakimi wyzwaniami/zagadnieniami chce się zająć w ZLOP.

2. Zgłoszenie kandydatury należy wysłać elektronicznie na adres; zlop.prezes@gmail.com
3. Kandydat do Zarządu ZLOP „musi” reprezentować daną organizację na Walnym Zebraniu ZLOP.
4. Informacje będą upowszechnione m. in. rozesłane do upoważnionych delegatów na WZ.

Uwaga:
Zgodnie z § ust. 3 członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Aktualności
Trampolina