SKŁAD ZARZĄDU ZLOP:

 

Romuald Malinowski

Daniel Olejniczak

Maciej Nowicki

Rafał Trafała

Teresa Sekuła

PrezesWiceprezesWiceprezesWiceprezesSekretarz
zlop.prezes@gmail.comd.olejniczak@krag.org.pl

mnowicki@o2.pl

trafala.rafal@gmail.comsekulateresa@poczta.onet.pl
przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Słonemprzedstawiciel Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” w Gorzowie Wlkp.przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Zielona Góraprzedstawiciel Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej Młodzieży „Młodzi Potrafią” w Buchałowie 

 

Do zadań Zarządu należy:
a) realizacja celów ZLOP i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
b) kierowanie działalnością ZLOP i reprezentowanie go na zewnątrz,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem ZLOP,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku ZLOP,
f) składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu,
g) zwoływanie Walnego Zebrania,
h) przyjmowanie i skreślanie członków,
i) powoływanie i odwoływanie komisji i zespołów problemowych oraz określanie zakresu ich działania,
j) tworzenie jednostek organizacyjnych ZLOP, powoływanie ich kierowników oraz zatwierdzanie regulaminów ich funkcjonowania,
k) utworzenie Biura ZLOP, ustanowienie dyrektora Biura oraz ustalenie zakresu jego kompetencji i pełnomocnictw,
l) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania,
m) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do krajowych i zagranicznych organizacji oraz wybór przedstawicieli ZLOP do tych organizacji,
n) podejmowanie uchwał niezastrzeżonych dla innych władz ZLOP.
Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close