Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ogłasza otwarty nabór na stanowisko psychologa w projekcie Razem Przeciw Wykluczeniu.

Stanowisko pracy:

Psycholog w projekcie pn. „ Razem przeciw wykluczeniu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3.Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Zakres pracy:

prowadzenie grupowych zajęć oraz indywidualnego doradztwa dla uczestników projektu.

Miejsce wykonywania pracy:

na terenie powiatu zielonogórskiego, żarskiego, sulęcińskiego i krośnieńskiego.

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe,
2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3. nieposzlakowana opinia,
4. umiejętności organizacyjne,
5. komunikatywność i otwartość,
6. duża samodzielność, kreatywność i wysokie umiejętności interpersonalne,
7. umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane kursy uzupełniające z zakresu psychologii;
 • mile widziane doświadczenie w sektorze pozarządowym;
 • umiejętność współpracy;
 • umiejętność prowadzenia zajęć grupowych, wykorzystywania metod aktywizujących,

Zakres obowiązków psychologa:
Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 • Realizowanie wsparcia psychologicznego i emocjonalnego uczestników projektu zgodnie z określoną diagnozą.
 • Stały monitoring potrzeb uczestników projektu oraz identyfikacja problemów uczestników.
 • Prowadzenie monitoringu i ewaluacji udzielanego wsparcia.
 • Udzielanie konsultacji indywidualnych.
 • Przygotowanie materiałów i planów zajęć.
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z realizacji projektu.
 • Współpraca z członkami zespołu projektowego.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • życiorys -CV
 • podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, 65-775 Zielona Góra, pok. 111 lub pocztą na adres Biura Projektu ZLOP z dopiskiem: “Dotyczy naboru na stanowisko psycholog – RPW”, lub na adres: email zlop.biuro@gmail.com w terminie do 27 lipca 2018 roku do godz. 13:00 /decyduje data wpływu/. Oferty, które wpłyną do Biura Projektu ZLOP po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

Inne informacje:
List motywacyjny, szczegółowe CV(z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.).

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close