1. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych (zwany dalej ZLOP), ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zamówienie pod nazwą: Zakup sprzętu AGD dla projektu ,,Lepsze Jutro” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Lubuskie 2020.
 2. Wymagany termin wykonania zamówienia: 27. marzec 2018 rok.
 3. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
  1. ma być złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty / poczty elektronicznej /osobiście
  2. cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie,
  3. winna obejmować całość zamówienia.
 4. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
  1. Wypełniony formularz oferty cenowej wg załączonego wzoru,
  2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
 5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
  1. W cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,
  2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
 6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 16.03.2018r. (liczy się data wpływu) za pośrednictwem poczty/posłańca na adres ZLOP/osobiście do siedziby ZLOP, ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra/za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com
Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie opisaną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, Zamawiającego i Nazwą zadania (dotyczy ofert składanych osobiście/pocztą/za pośrednictwem posłańca).

 1. Unieważnienie postępowania. Zamawiający unieważni postępowanie jeśli:
  1. Nie złożono żadnej oferty,
  2. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na zamówienie.
  3. Zamawiający o unieważnieniu zawiadomi niezwłocznie wykonawcę.
 2. Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest p.Krzysztof Smorąg tel. 68 4527271, adres e-mail lepszejutro.biuro@gmail.com. Preferowana forma kontaktu: e-mail.
 3. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej umowy:
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wybranemu wykonawcy pisemnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepowiadomienia pozostałych Oferentów.

 

 1. Załączniki:
  1. oferta-cenowa-formularz
  2. agdasortyment
  3. oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu1
Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close